Algemene voorwaarden

Tongeren, d.d. 01.11.2001

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN eNNe bv -, TEVENS HANDELEND ONDER DE NAAM RAFVERJANS, GEVESTIGD TE TONGEREN

Artikel 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.  conceptRAFVERJANS: eNNe bvba tevens handelend onder de naam conceptRAFVERJANS
 2.   A.V.: deze algemene voorwaarden.
 3.  Wederpartij: degene met wie conceptRAFVERJANS een overeenkomst heeft gesloten, dan wel met wie conceptRAFVERJANS in onderhandeling is over het aangaan van een overeenkomst.

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

 1. Deze A.V. zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van conceptRAFVERJANS, de uitvoering daaronder begrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder andere en met name geldt dat bij in- en verkoop van zaken en bij het verlenen van of opdragen van diensten.
 2. Afwijkende voorwaarden binden conceptRAFVERJANS slechts wanneer die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen in dat ene incidentele geval.
 3. In geval van strijd tussen de A.V. en de overeenkomstige voorwaarden van de andere partij, zullen bij uitsluiting de A.V. van kracht zijn.

AANBIEDINGEN

Artikel 3

 1. Aanbiedingen, die gedaan zijn met een termijn voor aanvaarding, alsmede gegevens die voorkomen in publicaties van conceptRAFVERJANS zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens voorkomend in drukwerk, verstrekt van de zijde van conceptRAFVERJANS, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat conceptRAFVERJANS gehouden zal zijn hiervan telkens bericht te geven. 2
 2. Door conceptRAFVERJANS opgegeven prijzen zijn inclusief BTW (of anders weergeven) en exclusief kosten van levering.
 3. conceptRAFVERJANS hanteert altijd de laatste prijscourant; voorgaande prijscouranten zijn daarmee automatisch vervallen. Prijswijzigingen worden doorgevoerd zonder voorafgaande aankondiging aan wederpartijen.

TEKENINGEN, ANDERE CREATIES, MAQUETTES  EN DERGELIJKE

Artikel 4

 1. Tekeningen, afbeeldingen, monsters, wasmodellen, mallen, handmallen, werkvormen, eerste afgietsels en dergelijke die door conceptRAFVERJANS zijn verstrekt, blijven eigendom van conceptRAFVERJANS en zijn voor conceptRAFVERJANS niet bindend tenzij en totdat uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Tekeningen, afbeeldingen, maquettes, wasmodellen, mallen, handmallen, werkvormen, eerste afgietsels en dergelijke die door de wederpartij van conceptRAFVERJANS zijn verstrekt, blijven eigendom van de wederpartij en zijn voor de wederpartij wél bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

SAMENSTELLING, EIGENSCHAPPEN EN DERGELIJKE

Artikel 5

1.Gegevens over samenstelling, gebruikte materialen, maten, weerbestendigheid, chemische bestendigheid en dergelijke die door conceptRAFVERJANS zijn verstrekt, berusten op door conceptRAFVERJANS van bonafide fabrikanten, researchafdelingen en dergelijke verkregen gegevens, cijfers, specificaties, dan wel rapporten. conceptRAFVERJANS aanvaardt daar zelf geen aansprakelijkheid voor. 3 Ten aanzien van afmetingen, kleuren, gewichten en andere eigenschappen van alle materialen, behoudt conceptRAFVERJANS zich steeds de gewone tolerantie voor, zoals die gebruikelijk is bij de fabrikant die met de vervaardiging belast is.

 1. De bij monsters, eerste afgietsels en dergelijke getoonde patina is geen enkele garantie van een identieke kleur dan wel inkleuring van de vervolgserie op het eerste model.
 2. conceptRAFVERJANS behoudt zich het recht voor om productveranderingen die haar inziens de kwaliteit ten goede komen zonder voorafgaande aankondiging door te voeren.

BROCHURES, CATALOGI EN DERGELIJKE

Artikel 6

 1. Producten worden geleverd zonder de in brochures, catalogi en dergelijke afgebeelde inrichtingsmaterialen.
 2. Als gevolg van onder andere beperkingen in de lithografie en offset technieken is het mogelijk dat geleverde producten in kleur en/of vorm enigszins afwijken van de afbeelding in de brochure of catalogus.
 3. Zilveren, bronzen artikelen kunnen na verloop van tijd van kleur veranderen ten opzichte van onder andere afbeeldingen van diezelfde artikelen. Reiniging van artikelen komt niet voor rekening van conceptRAFVERJANS.

TERMIJNEN

Artikel 7

Termijnen en tijdsbepalingen in aanbiedingen en overeenkomsten zijn voor conceptRAFVERJANS vrijblijvend, behoudens voor zover uit de formulering het tegendeel volgt, en voor de wederpartij bindend.

PRIJZEN

Artikel 8

 1.  Aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op valutakoersen en kosten van materiaal, vervoer, lonen, belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van aanbieding, dan wel totstandkoming van de overeenkomst.
 2.  conceptRAFVERJANS is te allen tijde gerechtigd de prijs op basis van het vorige lid van dit artikel zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen indien voor de levering enige verhoging optreedt van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd, ongeacht of dat het gevolg is van bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden.
 3.  Indien de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, is de wederpartij – koper – bevoegd in dat geval de overeenkomst te ontbinden mits zij zulks schriftelijk doet binnen zeven dagen nadat conceptRAFVERJANS haar van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.
 4.  conceptRAFVERJANS zal de prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd schriftelijk ter kennis stellen van de wederpartij, De betaling van een meerprijs op grond van dit artikel geschiedt tegelijk met de betaling van de hoofdsom respectievelijk tegelijk met de laatste termijn daarvan.
 5.  Onder prijsverhogende factoren waarvan conceptRAFVERJANS gerechtigd is die door te berekenen aan de opdrachtgever, vallen mede prijsverhogingen bij toeleveranciers van conceptRAFVERJANS welke door die toeleveranciers aan conceptRAFVERJANS worden doorberekend.

TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 9

 1.   Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer dit schriftelijk is bevestigd door conceptRAFVERJANS.
 2.   Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig nadat conceptRAFVERJANS dat schriftelijk heeft bevestigd en de wederpartij daartegen schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt binnen 8 dagen.
 3.   Als datum van de totstandkoming van een overeenkomst zal gelden de dag van verzending van de bevestiging door conceptRAFVERJANS. Een door conceptRAFVERJANS verzonden vrachtbrief of factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging van de overeenkomst die de op de vrachtbrief of op de factuur vermelde zaken omvat.
 4.   De wederpartij is ten opzicht van conceptRAFVERJANS gebonden en is verplicht om bij wijziging en/of annulering van de overeenkomst de daardoor voor conceptRAFVERJANS ontstane schade te vergoeden, ongeacht de reden voor die wijziging en/of annulering – overmacht daaronder begrepen – en ongeacht de vraag of conceptRAFVERJANS die wijziging en/of annulering als zodanig heeft aanvaard.

5.  Onder “schade” in de zin van het vorige lid van dit artikel wordt in elk geval begrepen de door conceptRAFVERJANS reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke. De winstderving beloopt tenminste 50% van de overeengekomen prijs. conceptRAFVERJANS heeft het recht een hogere winstderving te bewijzen en te vorderen.

LEVERING

Artikel 10

 1.  Ook bij overschrijding door conceptRAFVERJANS van een overeengekomen leveringstermijn heeft de wederpartij de verplichting het gekochte te accepteren onder recht op schadevergoeding, ontbinding of omzetting aan de overeenkomst, of niet nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
 2.  Een op eventuele overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht.
 3.  Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel eerst in, nadat de gespecificeerde opdracht schriftelijk door conceptRAFVERJANS is aanvaard, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens schriftelijk in het bezit van conceptRAFVERJANS zijn gekomen een – indien gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is bedongen – nadat die vooruitbetaling aan conceptRAFVERJANS is gedaan.
 4.  Iedere overeenkomst wordt door conceptRAFVERJANS aangegaan onder de voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt te zijn. conceptRAFVERJANS is gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat deze ter genoegen van conceptRAFVERJANS voldoende zekerheid stelt ter dekking van haar betalingsverplichtingen jegens conceptRAFVERJANS. conceptRAFVERJANS is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
 5.  conceptRAFVERJANS is gerechtigd tot uitlevering in gedeelten of ineens. Bij levering in gedeelten is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende facturen met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 te voldoen.

VERVOERSRISICO

Artikel 11

 1. Het vervoer van goederen die conceptRAFVERJANS heeft verkocht af magazijn / werkplaats is voor rekening en risico van de wederpartij.
 2. Het vervoer van goederen die conceptRAFVERJANS heeft verkocht worden vervoerd voor rekening en risico van conceptRAFVERJANS.

AANSPRAKELIJKHEID

1.   Voor zover conceptRAFVERJANS aansprakelijk is wegens niet nakoming of gebrekkige nakoming, is die aansprakelijkheid beperkt tot schade die een onmiddellijk en dadelijk gevolg is van die niet nakoming of gebrekkige nakoming. Daaronder valt in elk geval niet schade toegebracht aan roerende of onroerende zaken van de wederpartij en/of schade, die wordt geleden door het niet, niet volledig of niet tijdig beschikbaar zijn van de bestelde zaken. conceptRAFVERJANS is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, vervolgschade, schade aan evenementen, openingen, uitreikingen en dergelijke. Evenmin is conceptRAFVERJANS aansprakelijk voor schade aan gebouwen, inventaris of aanwezige goederen, werkzame personen of andere aanwezigen.

 1. Vertraging van werken of werkzaamheden, waarbij door conceptRAFVERJANS geleverde zaken worden gebruikt of verwerkt, wordt nimmer beschouwd als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet nakoming of gebrekkige nakoming door conceptRAFVERJANS.
 2. De wederpartij vrijwaart conceptRAFVERJANS voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens conceptRAFVERJANS direct of indirect.
 3. In geval conceptRAFVERJANS diensten verleent, waaronder begrepen het gevraagd of ongevraagd geven van adviezen, geldt mutaties mutantdis hetzelfde.
 4. Voor het niet geven van adviezen aanvaardt conceptRAFVERJANS geen enkele aansprakelijkheid. 

BETALING

 1. Betaling dient steeds bij bestelling te gebeuren, waarop de levering volgt. Indien de goederen in de atelier worden afgehaald kan de betaling bij afhaling gebeuren.
 2. conceptRAFVERJANS is ongeacht wat overigens overeengekomen is, altijd gerechtigd van de wederpartij (aanvullende) zekerheid te verlangen voor de betaling van de overeengekomen prijs. Dat geldt in het bijzonder wanneer eenonderzoek naar de solvabiliteit en/of het betalingsgedrag van de wederpartij aantoonbare wanbetaling oplevert, een negatief advies van een kredietverzekeringsmaatschappij, melding bij de BKR en/of een negatief advies van een deurwaarder of andere incasant.
 3. Bij offertes, zichtzendingen of bestellingen van € 2300.00 of meer, verlangt conceptRAFVERJANS aanbetaling, dan wel het stellen van zekerheid van 50%.
 4. Bij offertes, zichtzendingen of bestellingen beneden de € 250.00 heeft conceptRAFVERJANS het rechtop aflevering onder rembours.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij aan conceptRAFVERJANS vanaf de vervaldag een vertragingrente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan over het openstaande (gedeelte van het) factuurbedrag.
 6. Bovendien komen voor rekening van de wederpartij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van het in te vorderen bedrag vermeerderd met BTW met een minimum van € 150,00 en worden verschuldigd op het tijdstip dat de invordering ter incasso uit handen is gegeven.
 7. conceptRAFVERJANS is gerechtigd van de wederpartij nog verdere kosten te vorderen, dan de hierboven reeds beschreven kosten, voor zover die veroorzaakt zijn door een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van de overeenkomst.
 8. conceptRAFVERJANS verleent geen korting bij contante of vervroegde betaling.

OPSCHORTING, GEHELE OF GEDEELTELIJKE ONTBINDING

1.conceptRAFVERJANS is gerechtigd de overeenkomst over het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder rechtelijke tussenkomst en zonder gehouden zijn tot enige schadevergoeding, hetzij te ontbinden, hetzij de uitvoering daarvan op te schorten in de navolgende gevallen:

– Wanneer de wederpartij een opvorderbaar bedrag niet betaalt;

– Wanneer de wederpartij betaling van een opvorderbaar bedrag opschort;

– Wanneer de wederpartij surséance van betaling vraagt;

– Wanneer de wederpartij failliet gaat;

– Bij liquidatie van de wederpartij;

– Wanneer op roerende of ontroerende zaken van de wederpartij beslag wordt gelegd;

– In het hierboven in artikel 13 reeds beschreven geval, wanneer de wederpartij de door conceptRAFVERJANS gevraagde zekerheid niet binnen de door conceptRAFVERJANS gestelde termijn stelt.

 1. Wanneer conceptRAFVERJANS gebruik maakt van haar in het vorige lid van dit artikel beschreven recht tot (gedeeltelijke) ontbinding, is zij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd om nog niet uitgevoerde werkzaamheden ook niet te verrichten en tevens om nog niet betaalde goederen terug te vorderen of terug te halen, onvermeerderd het recht aan conceptRAFVERJANS op vergoeding van alle schade.
 2. In de in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen is elke vordering van conceptRAFVERJANS op de wederpartij dadelijk in zijn geheel opeisbaar.

KLACHTEN, RECLAME

 1.  Zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering aan conceptRAFVERJANS schriftelijk te worden kenbaar gemaakt.

2.  Transportschade dient, voor zover deze zichtbaar is, bij aflevering aangetekend te worden op het ontvangstbewijs en vervolgens binnen 72 uur schriftelijk aan conceptRAFVERJANS te worden gemeld.

3.   Alle andere klachten dienen uiterlijk binnen 8 dagen schriftelijk aan conceptRAFVERJANS te worden gemeld.

 1. Alle in voorgaande leden genoemde termijnen gelden op straffe van verval van recht.
 2. Wanneer door een wederpartij met recht wordt geklaagd of gereclameerd, kan conceptRAFVERJANS te haren keuze de betrokken zaken ofwel herstellen, ofwel vervangen door nieuwe. In beide gevallen komen de vervoerskosten voor rekening van conceptRAFVERJANS.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. conceptRAFVERJANS behoudt uitdrukkelijk de intellectuele eigendom van ontwerpen productiewijze van door haar gekochte goederen. Deze rechten maken derhalve geen deel uit van de koopovereenkomst.
 2. Nabootsing door of namens de wederpartij is verboden, evenals het ter beschikking stellen van het verkochte aan derden, van wie in redelijkheid kan worden vermoed, dat deze het gekocht zullen (doen) nabootsen.
 1. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de wederpartij een niet voor matiging vatbare boete ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 500.00 per geval of per geproduceerd artikel.
 2. De wederpartij verbindt zich het in dit artikel vervatte verbod, samen met het boetebeding op te leggen aan haar rechtsopvolgers in de vorm van een kettinggeding, aldus dat ook die rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers ter zake jegens conceptRAFVERJANS gebonden zijn.
 3. Bij niet nakoming van de in het vorige lid vastgelegde verplichting zal de wederpartij respectievelijk de rechtsopvolger van de wederpartij jegens conceptRAFVERJANS een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van 5000,- euro per geval.

HOOFDELIJKHEID

 1. Wanneer de wederpartij bestaat uit meer dan 1 (rechts)persoon, zijn al die (rechts)personen hoofdelijk jegens conceptRAFVERJANS gebonden.

OVERMACHT

1.Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van conceptRAFVERJANS onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, wanneer ten gevolge van die omstandigheid de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door de wederpartij niet meer kan worden verlangd.

 1. Onder overmacht vallen onder andere:

– werkstaking;

– werkliedenuitsluiting, brand en / of storingen in het bedrijf van conceptRAFVERJANS of in dat van een van haar leveranciers;

– vertraagde levering van tijdig bestelde materialen;

– onderbreking van de aanvoer van energie en stagnatie veroorzakende overheidsmaatregelen. 14

 1. Om geval van overmacht heeft conceptRAFVERJANS het recht, zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst voor het geheel of voor een gedeelte ontbonden te verklaren, zonder dat enige rechtelijke tussenkomst daartoe vereist zal zijn. Een en ander laat de verplichting van de wederpartij om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen, onverlet.

EIGENDOM

 1. Zaken, die conceptRAFVERJANS aan de wederpartij levert blijven eigendom van conceptRAFVERJANS totdat de wederpartij aan al haar verplichtingen met betrekking tot de betreffen de overeenkomst en daarmee samenhangende verbintenissen jegens conceptRAFVERJANS heeft gedaan.
 2. conceptRAFVERJANS heeft het onherroepelijke recht om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming door afnemer zonder enige ingebrekestelling de door conceptRAFVERJANS geleverde goederen zonodig na demontage terug te nemen.

TERUGNAME/OMRUIL

 1. Terugname / omruil is alleen mogelijk bij artikelen die voorkomen in de meest recente catalogus van conceptRAFVERJANS en dan nog alleen wanneer die goederen geleverd zijn tegen de in de catalogus voorkomend voorwaarden en prijzen.
 2. Tot uiterlijk 14 dagen na levering van deze artikelen is de wederpartij gerechtigd om deze retour te zenden aan conceptRAFVERJANS mits de wederpartij dat tevoren met conceptRAFVERJANS heeft opgenomen en mits dat door conceptRAFVERJANS is geaccordeerd.
 3. Teruggezonden goederen dienen te worden geretourneerd in onbeschadigde originele verpakking en vrij van door de wederpartij aangebracht of op haar betrekking hebbende kenmerken.
 4. De staat van de teruggeleverde artikelen bij aankomst op het door conceptRAFVERJANS opgegeven adres is bepalen voor de acceptatie door conceptRAFVERJANS van de retourzending.
 5. Bij conceptRAFVERJANS worden geretourneerde goederen niet gecrediteerd, wel is een omruiling mogelijk tegen andere artikelen.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle door conceptRAFVERJANS gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit eventueel mee samenhangende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Tongeren, tenzij conceptRAFVERJANS er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de opdrachtgever of tot een andere bevoegde rechter.

 

RAF VERJANS  •  eNNe bvba.  –   U kunt ook e-mailen naar: concept@rafverjans.eu